Privatumo nuostatos

PRIVATUMO NUOSTATOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mes gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dėsime visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą. Šios privatumo nuostatos reglamentuoja Svetainės vartotojų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios privatumo nuostatos, o tiek kiek jios nereglamentuoja - Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Vartotojai Svetainėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinka, kad Svetainės administratorius juos valdys ir tvarkys šiose privatumo nuostatose bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. Svetainės vartotojai, lankydamiesi Svetainėje ir ja naudodamiesi, pripažįsta ir patvirtina, jog yra susipažinę su šiomis privatumo nuostatomis.

2. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

2.1. Svetainės administratorius, siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Svetainės vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašyta informacija yra naudojama vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui. Slapukų aprašymus, jų naudojamus duomenis bei konfigūracijas rasite čia.

2.2. Svetainės vartotojai, lankydamiesi Svetainėje ir ja naudodamiesi, sutinka su nurodytų slapukų naudojimu.

2.3. Naršyklės nustatymuose Slapukus galima ištrinti ar juos blokuoti, tačiau tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti. 

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS

3.1. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, sugalvotą vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu sukuriama paskyra, kurioje vartotojas gali nurodyti papildomus asmens duomenis, tokius kaip gimimo data, lytis, miestas (gyvenamoji vietovė) ir kt. Svetainės vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo paskyrą ir visus joje esančius duomenimis.

3.2. Paskyroje pateiktas vartotojo adresas ir/ar kompiuterio IP adresas gali būti naudojami vartotojo buvimo vietos nustatymui. Svetainės administratorius gali gauti informaciją iš vartotojo mobilaus įrenginio, siekiant nustatyti vartotojo buvimo vietą tik gavęs išankstinį vartotojo sutikimą.

3.3. Svetainės administratorius renka, saugo ir tvarko Svetainės vartotojo paskyroje pateiktus bei naudojantis Svetaine gautus asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

3.3.1. suteikiant Svetainės vartotojams galimybę naudotis Svetaine;

3.3.2. administruojant Svetainės vartotojų paskyras;

3.3.3. vystant bei tobulinant Svetainę;

3.4. Svetainės vartotojų asmens duomenys saugomi iki paskyros svetainėje panaikinimo arba 1 (vienerius) metus nuo paskutinio vartotojo prisijungimo prie paskyros momento. Svetainės vartotojo paskyra panaikinama svetainės vartotojo valia, t.y. jis turi galimybę ištrinti sukurtą paskyrą savo noru. Svetainės paskyra taip pat panaikinama kai svetainės paskyra yra neaktyvi 1 (vienerius) metus.

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1. Svetainės administratorius patvirtina, jog neperduos ar kitokiu būdu neatskleis asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

4.1.1. teisėsaugos institucijoms – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

4.1.2. kitiems asmenims – įstatymų numatytais atvejais.

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Svetainės vartotojų pateikiami asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo.

5.2. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis.

5.3. Svetainės administrtorius neatsako dėl Svetainės vartotojų asmens duomenų neteisėto pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo, tapatybės vagystės ar kitų neteisėtų veiksmų, jeigu asmens duomenys tapo prieinami tretiesiems asmenims dėl Svetainės vartotojų kaltės ar neatsargumo.

5.4. Svetainės administratoriui abejojant pateiktų vartotojo asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti tokio vartotojo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. 

6. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

6.1. Svetainės vartotojai suteikia Svetainės administratoriui teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiuose privatumo nuostatose. Vartotojas turi teisę:

6.1.1. bet kada susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis;

6.1.2. pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu, gauti informaciją, kurioje būtų nurodyti visi surinkti asmens duomenysi, taip pat kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir/ar buvo pateikti. Informacija vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos;

6.1.3. pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos;

6.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios privatumo nuostatos galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius privatumo nuostatų pasikeitimus ir/ar papildymus, Svetainės vartotojai bus informuojami Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.